Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. Inleiding

Touzani Training maakt media producties voor sociale media en televisie. Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Touzani Training persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

Touzani Training dient inzicht te geven in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Touzani Training zal de privacyverkllaring van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 1. Verantwoordelijke

Touzani Training gevestigd aan de Heer Arnoldstraat 33 te (3073KB) ROTTERDAM de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring beschreven. Touzani Training verwerkt de gegevens mede ten behoeve van de aan haar gelieerde ondernemingen binnen de Touzani-groep, zijnde TOUZANIFCB.V. en Touzani Foundation.

Jouw privacy is heel belangrijk en Touzani Training respecteert daarom de privacy van alle gebruikers van haar diensten en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Touzani Training verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijzen en voor de doeleinden zoals in dit verklaring is opgenomen. Op de verwerking is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) van toepassing.

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Touzani Training verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Algemene persoonsgegevens zoals achternaam, voornamen, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en factuurnummer.
 2. Bijzondere persoonsgegevens zoals: geboortedatum, foto’s en filmpjes gemaakt tijdens evenementen van Touzani Training alsmede de hieruit voortvloeiende bijzondere persoonsgegevens.
 1. Verwerkingsgrondslag

Touzani Training verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door middel van een getekende quitclaim of akkoord te gaan met de privacy voorwaarden;
 2. er sprake is van een wettelijke verplichting op bepaalde gegevens te bewaren (naleving wet- en regelgeving).
 3. een gerechtvaardigd belang van Touzani Training waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten aan betrokkene en derden (redelijke commerciële doeleinden). Wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang zal er altijd een gedegen afweging (tussen wel of niet verwerken) zullen maken (verbetering en analyse van aangeboden producten en diensten en fraude en misbruik).
 4. deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en aanbieden van een van de aangeboden producten en diensten (uitvoering overeenkomst) van Touzani Training, zoals voor de aanmelding of deelname aan een van onze programma’s als deelnemer, publiek of figurant.
 1. Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Aanmelding project

Wanneer je wilt deelnemen aan de uitvoering van een project of dienst, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en geboortedatum. Daarnaast kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden over mogelijke wijzigingen en/of onderhoud van Touzani Training. Wanneer je je voor meerdere projecten hebt aangemeld, gebruiken wij jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden over andere of toekomstige projecten van Touzani Training.

 1. Deelname deelnemer/publiek/figurant

Wanneer je als deelnemer, publiek of figurant definitief aan een van projecten van Touzani Training deelneemt, gebruiken en bewaren wij de door jou verstrekte gegevens ten behoeve van de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het project zijnde een dienst of product. Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt om bijvoorbeeld contact met je te houden en je op de hoogte te houden over de opnameperiode(s) en –locatie(s), de verdere productie en uitzending(en) van het betreffende project. Ook gebruiken wij jouw gegevens om (indien van toepassing) onze rechten te beheren, bepaalde (betaal)opdrachten uit te voeren, jouw gegevens up-to-date en kloppend te houden en voor onze eigen administratie (waaronder onze fiscale administratie en juridische administratie).

 1. Verbetering en analyse

Wij gebruiken algemene gebruiksgegevens ter verbetering en optimalisatie van onze diensten (inclusief websites). Wij gebruiken deze gegevens om onder meer de inrichting en gebruikservaring van onze diensten te verbeteren, te analyseren, te beveiligen en te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor statistische analyses van onder andere het bezoek- en klikgedrag op onze websites. Dit doen wij onder meer door het gebruik van cookies. Lees meer hierover onder 7.

 1. Naleving wet- en regelgeving

Touzani Training kan genoodzaakt zijn om bepaalde gegevens te gebruiken om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of welke noodzakelijk is voor de behandeling van geschillen of het laten uitvoeren van (accountants)controles.

 1. Fraude en misbruik

Touzani Training kan bepaalde persoonsgegevens en algemene (gebruiks)gegevens verwerken om misbruik of fraude (o.a. gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of opgeven van onjuiste of misleidende informatie) te voorkomen. In dit kader kan Touzani Training op regelmatige basis hiervoor controles (laten) uitvoeren.

 1. Individueel contact

Touzani Training kan bepaalde persoonsgegevens verwerken, indien bijvoorbeeld een gebruiker per e-mail of telefonisch met ons contact opneemt en deze gegevens op vrijwillige basis met ons deelt.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Touzani Training kan jouw persoonsgegevens met andere gelieerde ondernemingen binnen de Touzani-groep, zijnde TouzaniB.V. en Touzani Foundation. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens op dezelfde manier en voor dezelfde doeleinden gebruiken zoals in deze privacyverklaring vermeld.

Touzani Training kan jouw persoonsgegevens ook aan derden, zijnde klanten of afnemers van Touzani Training (zoals (televisie)omroepen of distributeurs) beschikbaar stellen, bijvoorbeeld ingeval van een project of programma. Deze gegevens zullen wij dan enkel met deze derden delen, voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de definitieve selectie en keuze(s) voor een bepaalde productie en diensten te kunnen (mede) bepalen en voor zover derden deze gegevens nodig hebben voor de productie, uitzending en/of exploitatie van hun programma.

Daarnaast kan Touzani Training jouw gegevens ook aan andere derden (klanten of opdrachtgevers) beschikbaar stellen, bijvoorbeeld ingeval van projecten of opdrachten van deze derden. Deze gegevens zullen wij enkel met deze derden delen om hen in staat te stellen de definitieve selectie en keuze(s) voor een bepaalde productie en dienst voor hun projecten of opdrachten te kunnen (mede) bepalen en voor zover dit voor deze derden nodig is. Indien dit gebeurt zal Touzani Training jou hierover vooraf op de hoogte stellen en dit duidelijk aangeven.

Touzani Training kan bepaalde persoonsgegevens aan externe leveranciers of dienstverleners (bijv. hosting- of serviceproviders of software/applicatie ontwikkelaars) beschikbaar stellen, doch uitsluitend om de door Touzani Training aangeboden producten en diensten te realiseren en een juiste werking daarvan mogelijk te maken.

Voor zover vereist, zullen Touzani Training met derden nadere schriftelijke afspraken overeenkomen waarbij wij het doel en de middelen voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden nader bepalen. Daarnaast geldt dat wij deze derden bepaalde instructies en standaarden zullen opleggen en hen in ieder geval zullen verplichten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en zich te houden zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Touzani Training zal hiervoor de vereiste (verwerkers)overeenkomsten met dergelijke derde partijen sluiten.

Daarnaast kan Touzani Training (wettelijk) verplicht zijn om zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

Zonder jouw voorafgaande toestemming zal Touzani Training jouw persoonsgegevens niet aan andere derden buiten de EU verstrekken, tenzij uitdrukkelijk in dit Statement is bepaald, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien dit noodzakelijk is of Touzani Training hiertoe wettelijk verplicht is vanwege een zwaarwegend algemeen belang of ter verdediging van een recht. Indien wij deze gegevens aan derden buiten de EU verstrekken, zorgen wij ervoor dat deze derden jouw gegevens op eenzelfde niveau beschermen zoals dit binnen de EU geldt, ook zullen wij je waar nodig voorafgaand informeren over deze doorgifte en welke passende waarborgen wij hebben genomen.

 1. Cookies

Touzani  Training maakt gebruik van de volgende cookies.

 1. Functionele cookies (technisch noodzakelijke cookies)

Technische cookies zorgen ervoor dat de diensten (inclusief websites en onderdelen daarvan) kunnen werken en functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde gebruikersinstellingen en –voorkeuren onthouden worden, bijvoorbeeld de door de bezoeker gekozen taal-, locatie- en (video)weergave-instellingen of zodat de persoonlijke gebruikssessie kan worden onthouden.

 1. Analytische cookies

Analytische cookies zorgen ervoor dat j het bezoek aan onze websites wordt meten, zodat wij onze websites en inhoud daarvan kunnen verbeteren en optimaliseren. Voor de websites wordt de webanalyse-service Google Analytics van Google Inc. (Google) gebruikt. Google Analytics helpt ons om bezoekgegevens te onderzoeken en statistische analyses te verrichten van het bezoek- en klikgedrag op onze website(s). Touzani Training geeft daartoe met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van Google Analytics zo goed mogelijk te beschermen. Touzani Training maakt hierbij gebruik van de ‘anonymize-functie’, zodat geen volledige IP-adressen naar Google worden gezonden. Verder heeft Touzani Traning de ‘gegevens delen’ functie uitgezet en heeft zij Google geen toestemming gegeven om deze informatie voor andere Google-diensten of doeleinden te gebruiken. De door Google gegenereerde informatie (inclusief onvolledige IP-adressen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verstekken, indien Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt zich te houden aan de privacy beginselen van het EU-US Privacy Shield en beschikt over een Privacy Shield- certificering. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het Privacybeleid van Google Analytics dat hier is te vinden.

 1. Social Media Cookies

De inhoud van onze diensten (websites, filmpjes en overige content) kan je soms door middel van buttons delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media platformen of netwerken, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel of video van onze diensten wilt delen.Voor de exacte cookies die deze social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze social media partijen zelf. Zie hiervoor de onderstaande links:

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Let op dat dit privacy verklaringen van derde partijen betreft waarop Touzani Training geen verdere invloed heeft en die bovendien regelmatig kunnen wijzigen.

 1. Links en koppelingen (andere websites)

Het kan zijn dat onze producten of diensten (inclusief websites) bepaalde links of koppelingen naar websites of social media netwerken van andere partijen bevatten. Touzani Training draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en netwerken en de verwerkingen van jouw gegevens door deze partijen. Deze privacyverklaring is daarom niet van toepassing op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens door deze websites en social media netwerken van derden. Voor meer informatie over het gebruik van en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites en netwerken verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen zelf.

 1. Bewaarduur van persoonsgegevens

Touzani Training zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld of waarvoor deze verwerkt worden. Dit kan in sommige gevallen afwijkende bewaartermijnen opleveren. Touzani Training hanteert een algemeen bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij gegevens bewaren. Touzani Training hanteert in ieder geval de volgende concrete bewaartermijnen zoals hieronder vermeld.

 1. Wanneer je definitief als deelnemer van onze producten of diensten geselecteerd wordt, zullen de gegevens worden gebruikt voor de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van de betreffende product of dienst. In een dergelijk geval bewaren wij jouw gegevens voor een periode van 7 jaar. Deze periode sluit doorgaans aan bij de uitzendperiode van het betreffende product of dienst (van de omroep/distributeur).
 2. Wanneer je als deelnemer voor een bepaald project niet geselecteerd wordt, zal dit zo snel mogelijk worden aangegeven. In een dergelijk geval zullen wij jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het bewuste traject verwijderen. In een dergelijk geval zullen wij jou hiervan ook schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Voor sommige gegevens geldt dat Touzani Training wettelijk verplicht is deze gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. In een dergelijk geval (bijvoorbeeld in geval van betalingsgegevens) bewaren wij deze gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen.
 1. Beveiliging van de door Touzani Training vastgelegde persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze door Touzani Training beveiligd. Zo beveiligen wij jouw persoonsgegevens tegen verlies en/of ongeautoriseerde toegang en wijziging door gebruik te maken van adequate IT-beveiligingsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij gebruik van een firewall en versleutelingsmaatregelen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens verkrijgen. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op locaties die fysiek en technische beveiligd zijn. Verder geldt dat slechts een beperkte groep van onze medewerkers toegang heeft tot de door jou verstrekte gegevens en deze toegang wordt bepaald en beperkt op grond van functieprofiel(en). Daarnaast maakt Touzani Training gebruik van logging, zodat duidelijk is welke medewerker wanneer toegang tot bepaalde verzamelde persoonsgegevens heeft gehad. Indien wij persoonsgegevens met derden (verwerkers) delen, geldt dat wij met deze derden schriftelijke overeenkomsten sluiten waarin wij ook hen verplichten om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

 1. Personen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen persoonsgegevens met ons delen als je hiervoor toestemming van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) is verkregen. Wanneer je je als deelnemer aanmeldt voor een productie vragen wij je daarom altijd vooraf een deelnemersverklaring te tekenen. Jouw ouder(s), voogd(en) of wettelijke vertegenwoordigers(s) dienen deze te tekenen.

 1. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene waarvan wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, heb je een aantal rechten zoals hieronder genoemd.

 1. Recht op informatie: je hebt recht op informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken. Dit doen wij door de uitleg zoals in deze privacyverklaring is beschreven.
 2. Recht op inzage en rectificatie: je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook heb je de mogelijkheid bepaalde onjuiste of onvolledige informatie te (laten) corrigeren.
 3. Recht op gegevenswissing (vergetelheid): je kunt ons vragen de persoonsgegevens die van jou hebben verwerkt te laten wissen. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is (voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld) of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking, waarbij jouw persoonlijk belang boven dat van Touzani Training gaat.
 4. Recht op beperking van de verwerking: je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt of jouw gegevens onjuist zijn.
 5. Recht op dataportabiliteit: je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die van jou hebben verwerkt in een gemakkelijke toegankelijke vorm te verkrijgen of aan een andere partij (indien technisch mogelijk) over te dragen.
 6. Recht op bezwaar: je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben. In een dergelijk geval zullen wij een belangenafweging maken en je laten weten of wij jouw gegevens wel of niet langer zullen gebruiken.
 7. Recht om je toestemming in te trekken: je hebt recht om de door jou gegeven toestemming in te trekken voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Touzani Training schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Wanneer je als betrokkene van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens (zie onder 14. Contact). In geval van een dergelijk verzoek vragen wij jouw verzoek zoveel mogelijk te specificeren, bijvoorbeeld door aan te geven op welke persoonsgegevens jouw verzoek ziet en – indien mogelijk – te onderbouwen dat dit ook echt jouw gegevens zijn. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail op jouw verzoek reageren.

Tenslotte wijzen wij je op de mogelijkheid en jouw recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te dienen.

 1. Wijzigingen Statement

Touzani Training heeft het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van deze privacyverklaring zullen wij altijd via onze website(s) en/of via e-mail bekend maken, zodat je hiervan op de hoogte bent.

Onderaan deze privacyverklaring staat de laatste datum van wijziging weergegeven. Voor zover nodig, zullen wij opnieuw toestemming voor deze wijzigingen vragen.

 1. Contact

Wanneer je meer informatie wilt over de wijze waarop Touzani Training persoonsgegevens verwerkt of als je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kun je hiervoor altijd contact met Touzani Training opnemen per email via info@touzanitraining.nl of per post via Touzani Training, postbus 24293 te (3007 DG) Rotterdam.

Versie: november 2018 – versie 1

Print pagina

Tot bij de touzani training!

Privacyverklaring

Touzani Training, gevestigd aan Heer Arnoldstraat 33, 3073 KB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heer Arnoldstraat 33, 3073 KB Rotterdam
010 737 0631
Touzani FC is de Functionaris Gegevensbescherming van Touzani Training Hij/zij is te bereiken via info@touzanifc.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Touzani Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@touzanitraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Touzani Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Touzani Training volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Touzani Training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Touzani Training) tussen zit. Touzani Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp, voor het opslaan van alle inschrijvingen
 • Mollie, voor het ontvangen van betalingen
 • WooCommerce, voor het aanmaken van accounts

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Touzani Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving
Personalia > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving
Adres > 1 jaar > Verwerken van de inschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

Touzani Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Touzani Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Touzani Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Touzani Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Touzani Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@touzanitraining.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Touzani Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Touzani Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@touzanitraining.nl